MATLAB基础课程 第五章 文件操作(4)
继续讲解第五章的内容。如何读取视频文件?举例说明最方便!disp('display video');              &…
MATLAB基础课程 第五章 文件操作(3)
继续讲解第五章的内容。读取图像文件用什么函数呢?有哪几种图像格式呢?A = imread(filename,fmt)[X,map] = imread(filename,fmt)[...] = imre…